Toen ik mezelf nog was, Catalogus In Het Park, Middelheim, Antwerpen (BE)

DE
1996
Toen ik mezelf nog was

Toen ik mezelf nog was, wist ik dit niet. Ik wist ook niet dat ik een tevreden mens was. Dit komt mij nu als onnadenkend en vreemd voor, maar dit was het gevolg van het feit dat ik niet geïnteresseerd was in mijzelf. Dit was ook niet nodig, ik was namelijk mijzelf, ongedwongen.
Ik woonde in een park en werkte in een grote schuur. Hier onderzocht ik het in slaap vallen. Ik beoefende dit vele malen per dag. Het was een grote kunst daarbij wakker te blijven, maar het loonde de moeite. Ik weet dat het toen veel regende. Als ik dan na een wandeling langs oude bomen in het donkergroene park met zwarte rubberlaarzen, in een gestadig groter wordende plas water, onder een lekkend dak in een rechtop gezette ligstoel, zittend, mijn rug warmend aan een goed brandende houtkachel, nadacht – beter gezegd mezelf verwarde, want ik raakte vaak geheel in de war, hoewel ik me dit toen echter niet zo realiseerde – over de diepte van de diepzee, de bodem van de aarde en de verte van het heelal en luisterde naar de regen op het dak, waarvan het geluid zich mengde met het loeien van de kachel, waarin hout knapte en waarvan het venster oranje kleurde en af en toe het deksel plofte waardoor een rookwolk ontsnapte en zich in de ruimte verspreidde, dan raakte ik in een toestand, waarin alles even belangrijk was: een broodkorst, een vulpen, een schoenveter, een schroevendraaier, de lichtvlek op de vloer, alles kreeg dezelfde waarde. Dit zag ik als iets buitengewoons en ik schreef op een lege bladzijde van een schrift: “verlaat nooit uw huis” en in een Chinees boek las ik: “Als iemand vraagt wat niet gevraagd kan worden, dan ligt zijn vraag buiten de redelijke grenzen”. En in hetzelfde boek stond: “Als iemand antwoordt waar antwoord onmogelijk is, dan heeft hij van het onderwerp geen ware kennis”. Ik vroeg me toen af of het mogelijk is erachter te komen, wat het is dat niet gevraagd kan worden en ook of en hoe een antwoord op een vraag die wel gesteld kan worden, kan worden onderscheiden van een antwoord op een vraag die men niet zou moeten stellen. Had hier het filosofische vraagstuk naar de ware kennis geen raakvlakken met een criminele praktijk, ja, lag hier niet een taak van de justitie, om mensen, die uit gemeenheid, machtswellust of wat dan ook (men kan immers alles verwachten als het gaat om iets onredelijks), er genot aan ontlenen om andere mensen vragen te stellen die men eigenlijk niet kan stellen, op hun dwaling en de gevolgen hiervan te wijzen. Want degene die antwoordt – in onschuld- kan hierdoor zichzelf en ook de anderen schade berokkenen. Al was het alleen maar doordat het antwoord dat gegeven werd een antwoord was op een vraag, die niet gesteld kan worden en men dus door te antwoorden gedwongen werd het domein van het onredelijke te betreden. Indien dit in volle onwetendheid werd gedaan, maakte dit het vergrijp alleen maar ernstiger, doordat men zichzelf, maar mogelijk ook anderen, in het ongeluk stortte. Want begeeft men zich in het onredelijke – dit weet iedereen die wel eens een serieus boek leest – dan niet anders dan goed voorbereid!
Door deze vragen naar de grenzen van het onredelijke in beslag genomen, vroeg ik mij tenslotte af of alles wat men waarneemt als een antwoord (op een al dan niet te stellen vraag), dan wel als een vraag moet worden beschouwd. Ik constateerde dat al het aanwezige, juist door zijn ongekendheid, het voortgaan mogelijk maakt en ik schreef dit op. Blijkbaar was het ongekende deel van het gekende en dit op een manier, dat zij niet meer te scheiden zijn. Het ongekende was een wezenlijk en onvervreemdbaar deel van het gekende; vraag en antwoord waren identiek! Dit was nu duidelijk en met dit inzicht verviel voor mij het probleem van vraag en antwoord. Nu was het mogelijk om over de dingen en de wereld eenvoudigweg te spreken. Ik schreef toen het volgende op: “het verborgen woord wordt langzaam neergelaten, langzaam, zoals men vracht het schip indraagt, dat belast, natuurlijk, maar ongewogen toch die diepgang waagt”. Het werd tijd ook mezelf toe te spreken, plechtig zei ik, staande voor een oude spiegel, terwijl ik probeerde een schreeuwen te onderdrukken: “Hier voor u staat een organisme waarmee de spreker zich vereenzelvigt”. Dit was wel het minste van wat er gezegd kon worden en ik kon mij in deze toestand niet voorstellen dat iemand het hiermee oneens zou kunnen zijn. Ik wachtte en deed een tijd niets, de mogelijke uitwerking van deze welhaast bezwerende formule afwachtend. Ik begreep dat het kernpunt van verwarring is, dat de mens zichzelf denkt als iets stabiels, als iets blijvends en hier geen afstand van wil doen en omdat de ervaring voortdurend dreigt onze voorbijgaandheid aan ons te onthullen, maken we van alles een vraag- en antwoordspel, waardoor we in de roes van het denken, de illusie hebben volwassen en verantwoordelijk met de wereld om te gaan. “Ja, zo zit dat, zoveel is zeker”, sprak ik mijzelf toe. Ondertussen bleek het spreken meer te zijn, dan eigen aan het organisme. Hoewel ik de sociale dimensie van het uitgaande woord nog niet geheel doorgronden kon en nog steeds niet doorgrond, werd het besef geboren van de onzichtbare (en naar mij later duidelijk werd ook niet altijd aan de orde zijnde) verbondenheid tussen mensen. Dit deed mij huiveren. En in deze huivering stond de medemens in het volle licht. Deze overviel mij met angst en onzekerheid: “Door u werd ik hoogachtend”, schreef ik. En ik vervolgde, bevlogen: “U bent een rotonde, op u wordt gejaagd, toch bent u geen vluchteling. U bent een pijl in de lucht, U bent zeer bekend maar staat nergens ingeschreven, U bent sneller dan het woord dat U toebehoort, U heeft geen bedienden maar bent zeer rijk…” Zij bleek een ballerina die hoog woonde en met haar vader in het vliegtuig telefoneerde omdat het kerstmis was. Zij keek afwezig glimlachend naar buiten. Ik stond in brand. Voor het eerst drong het probleem van de hiërarchie zich ten volle aan mij op, welke ikzelf had opgeroepen door de introductie van de U figuur. Ik raakte geheel in de ban van deze hogere macht, die zich bij mij thuis begon te voelen, zo leek het, om mij te overweldigen. “Wie zichzelf beheerst, beheerst de wereld”, schreeuwde ik geluidloos en “Liefde vindt haar balsem overal”, een uitspraak (zie tekst:Liefde vindt haar balsum) die ik mij meende te herinneren, terwijl ik over haar schouder mee naar buiten keek de donkere straat in, alsof daar, tussen neonlicht en regenjas, ergens in de uitlaatgassen van een verouderde bus en verspringende stoplichten, mijn redding lag. “Het denkend geraamte had zich zwaar bewapend met een goed lichaam” schoot het door mijn hoofd. Ik was niet meer voor rede vatbaar en draaide rond in metaforen. En groot verlangen naar onveranderlijkheid en stilstand kwam in mij op en dit verontrustte mij, maar ik dwong mijzelf helder te zijn en in dit moment van stilstand, waarin schaduwen in een ondoordringbaar donker dansten en aan mij trokken, ontsnapte aan de donkere leegte slechts een zin: “Verenigd buiten zichzelf”. Deze gedachte, hoewel ambivalent door de extrapolatie van alles wat ik ontdekte als onvervreemdbaar deel van het menselijk bestaan, verhelderde mij en bracht orde in de chaos; ik was verenigd buiten mijzelf, deel van de wereld. Dit bracht rust en bood een uitweg. Ik accepteerde het onverenigbare tussen wat is en wat mogelijk is. Dat was mijn redding en ik ging naar huis. Bij terugkeer is alles anders, dit weet iedereen.

Catalogus In Het Park, Middelheim, Antwerpen

==============================

1996
Als ich noch ich selbst war

Als ich noch ich selbst war, war mir das nicht klar. Ich wusste auch nicht, dass ich ein zufriedener Mensch war. Dies erscheint mir nun als unueberlegt und fremd, war jedoch die Folge der Tatsache, dass ich an mir selbst nicht interessiert war. Dies war auch nicht noetig, ich war naemlich ich selbst, ungezwungen. Ich wohnte in einem Park und arbeitete in einer grossen Scheune. Hier untersuchte ich das Einschlafen. Ich betrieb dies viele Male am Tag. Es stellte eine grosse Kunst dar, dabei wach zu bleiben, es lohnte jedoch die Muehe. Ich weiss, dass es damals immer regnete. Wenn ich dann nach einem Spaziergang an alten Baeumen entlang, im dunkelgruenen Park, mit schwarzen Gummistiefeln, in einer bestaendig groesser werdenden Wasserpfuetze, unter einem tropfenden Dach, in einem hochgestellten Liegestuhl sitzend, meinen Ruecken an einem gut brennenden Holzkachelofen waermend, nachdachte, – besser und richtiger gesagt, mich selbst in Verwirrung brachte, denn ich geriet oft voellig in Verwirrung, obwohl mir dies damals jedoch nicht so bewusst warueber die Tiefe der Tiefsee, den Boden der Erde und die Weite des Weltalls, und dem Regen auf dem Dach lauschte, dessen Geraeusch sich mit dem Tosen des Ofens mischte, in dem Holz knisterte und dessen Fenster orangenfarben wurde und ab und zu der Deckel puffte, wodurch eine Rauchwolke entwich und sich im Raum verteilte, dann geriet ich in einen Zustand, in dem alles gleich wichtig war: eine Brotrinde, eine Fuellfeder, ein Schnuersenkel, ein Schraubenzieher, der Lichtflecken auf dem Boden, alles erhielt den seIben Wert. Dies sah ich als etwas Ausserordentliches und ich schrieb auf eine leere Seite eines Heftes : “Verlassen Sie niemals Ihr Haus”. In einem chinesischen Buch las ich: “Wenn jemand etwas fragt, was nicht gefragt werden kann, dann liegt seine Frage ausserhalb redlicher Grenzen”. Und in diesem Buch stand auch: “Wenn jemand eine Antwort gibt, wo ein Antworten unmoeglich ist, dann besitzt er ueber dieses Thema keine wahren Kenntnisse”. Ich stellte mir damals die Frage, ob es moeglich sei, dahinter zu kommen, was dasjenige sei, das nicht gefragt werden koenne und auch ob und wie eine Antwort auf eine Frage, die wohl gestellt werden kann, von einer Antwort auf eine Frage, die nicht gestellt werden muesste, unterschieden werden kann. Beruehrte hier nicht die philosophische Frage nach den wahren Kenntnissen eine kriminelle Praxis, oder anders formuliert, war dies nicht die Aufgabe der Justiz, um Menschen, die aus Gemeinheit, Machtbegierde oder was auch immer (denn schliesslich kann man alles erwarten, wenn es um etwas Unredliches geht) es geniessen, anderen Menschen Fragen zu stellen, die man eigentlich nicht stellen kann, auf ihren Irrtum und dessen Folgen hinzuweisen. Denn derjenige, der antwortet – in Unschuld – kann dadurch sich selbst und auch anderen schaden. Wenn auch nur dadurch, dass die Antwort, die gegeben wird, eine Antwort auf eine Frage war, die nicht gestellt werden kann, und man folglich durch die Tatsache, dass man eine Antwort gibt, gezwungen wurde, die Domaene des Unredlichen zu betreten. Wenn dies in voelliger Unwissenheit erfolgte, so machte dies den Verstoss nur dadurch ernsthafter, dass man sich selbst, mOEglicherweise jedoch auch andere, ins Unglueck stuerzte. Denn wenn man sich ins Unredliche begibt – dies weiss jeder, der hin und wieder einmal ein ernstes Buch liest – dann nur gut vorbereitet: Von diesen Fragen nach den Grenzen des Unredlichen beansprucht, fragte ich mich schliesslich, ob alles, was man wahrnimmt, als eine Antwort (auf eine wohl oder nicht zu stellende Frage) beziehungsweise als eine Frage betrachtet werden muesse. Ich stellte fest, dass alles, was Anwesend ist, gerade durch seine Neuheit das Weitermachen ermoeglicht und ich schrieb dies auf. offenbar war dies der neue Teil des Bekannten und dies auf eine Art und Weise, dass sie nicht mehr getrennt werden koennen. Das Neue war ein wesentlicher und unantastbarer Teil des Bekannten; Frage und Antwort waren identisch! Dies war nun klar und mit dieser Einsicht wurde fuer mich das Problem von Frage und Antwort hinfallig. Nun war es moeglich, ueber die Dinge und die Welt scWechthin zu sprechen. Damals schrieb ich: “das verborgene Wort wird langsam rabgelassen, langsam, so wie man Fracht ins Schiffhineintraegt, das belastet, natuerlich, aber ungewichtet dennoch diesen Tiefgang wagt”. Es war an der Zeit, auch mir selbst zuzusprechen. Feierlich sagte ich, vor einem alten Spiegel stehend, waehrend ich ein Schreien zu unterdruecken versuchte: “Hier vor Ihnen steht ein Organismus, mit dem sich der Sprecher identifiziert”. Dies war wohl das Wenigste, von dem, was gesagt werden konnte, und ich konnte mir in diesem Zustand nicht vorstellen, dass ein Anderer damit nicht einverstanden sein koennte. Ich wartete und tat eine Zeitlang nichts, die moegliche Auswirkung dieser geradezu beschwoerenden Formel abwartend. Ich verstand, dass der Mittelpunkt der Verwirrung die Tatsache ist, dass der Mensch meint, er sei etwas Stabiles, etwas Bleibendes, und dass er darauf nicht verzichten will, und weil die Erfahrung fortwaehrend droht, uns ihre Vergaenglichkeit zu enthuellen, machen wir aus allem ein Frage-und-Antwortspiel, wodurch wir im Rausch des Denkens die Illusion haben, dass wir erwachsen und verantwortlich mit der Welt umgehen. ,]a, so ist das, das ist gewiss.”, sagte ich zu mir selber. Mitterweile stellte sich heraus, dass das Sprechen mehr ist als :iem Organismus eigen. Obwohl ich die soziale Dimenssion des gesprochenen Wortes nicht voellig zu ergruenden vermochte und noch immer nicht zu ergruenden vermag, entstand das Bewusstsein der unsichtbaren (und, wie mir spaeter klar wurde, auch nicht immer zur Diskussion stehenden) Verbundenheit zwischen Menschen. Dies liess mich zurueckscheuen. Und in diesem Zurueckscheuen stand der Mitmensch im vollen Licht. Es ueberfiel mich mit Angst und Unsicherheit: “Durch Sie wurde ich hochachtungsvoll”, schrieb ich, und ich fuhr, von einer Anwandlung befallen, fort: Sie sind ein Kreisverkehr, Sie werden gejagt, dennoch sind Sie kein Fluechtling. Sie sind ein Pfeil in der Luft, Sie sind sehr bekannt, sindjedoch nirgendwo eingetragen. Sie sind schneller als das Wort, welches Ihnen gehoert. Sie haben keine Bedienten, sind aber sehr reich…”. Es stellte sich heraus, dass sie eine Ballerina war, die hoch wohnte und, weil es Weihnachten war, mit ihrem Vater im Flugzeug telefonierte. Sie schaute, abwesend laechelnd, hinaus. Ich brannte. Zum ersten Male drang sich mir das Problem der Hierarchie voll auf, die ich selbst durch die Einfuehrung der Sie-Figur geweckt hatte. Ich geriet voellig in den Bann dieser hoeheren Gewalt, die begann, so schien es, sich bei mir zu Hause zu fuehlen, um mich zu ueberwaeltigen. ” Wer sich selbst beherrscht, beherrscht die Welt” , schrie ich lautlos und “Liebe findet ueberall ihren Balsam”, ein Satz, den ich mich zu erinnern meinte, waehrend ich mit ihr ueber ihre Schulter hinweg in die dunkle Strasse hineinschaute, als ob dort, zwischen Neonlicht und Regenmantel, irgendwo in den Auspuffgasen eines veralteten Busses und umschaltenden Ampeln, meine Rettung lag. “Das denkende Gerippe hatte sich mit einem guten Koerper schwer bewaffnet” flitzte es durch meinen Kopf. Ich war keiner Vernunft mehr faehig und drehte mich in Metaphern. Ein starkes Verlangen nach Unveraenderlichkeit und Stillstand kam in mir hoch und dies beunruhigte mich. Ich zwang mich jedoch, klar zu sein, und in diesem Moment des Stillstandes, in dem Schatten in einem undurchdringlichen Dunkel tanzten und an mir zogen, entwich der dunklen Leere nur ein einziger Satz: ” Vereint ausserhalb sich selbst”. Dieser Gedanke, zwar ambivalent durch die Extrapolation von allem, was ich als unantastbaren Teil der menschlichen Existenz entdeckte, machte mich klarer und schaffte Ordnung im Chaos; ich war ausserhalb meiner selbst vereint, ein Teil der Welt. Dies brachte Ruhe und bot einen Ausweg. Ich akzeptierte das Unvereinbare zwischen dem, was ist und dem was moeglich ist. Dies war meine Rettung und ich ging nach Hause. Bei der Heimkehr ist alles anders, das weiss jedermann.

Wenn beim Abschied
die Augen geschlossen werden und ratlos
festen Griff suchen in nichtfertiger Zeichnung
worin das Schwarz laechelnd erscheint
wie ein heranwachsendes Kind in einem Aussenviertel
wo es zu frueh rauchen lernt
dann waechst in diesem Dunkel etwas
dass Schatten verfuehren wird
zu einem wilden Tanz
in langen naechtlichen Stunden
in denen alles versiegelt ist
und nichts mehr gesagt oder verschwiegen wird
und niemand weiss warum
dies so ist
und niemand weiss warum
dies nicht so ist

Katalog In Het Park, Middelheim, Antwerpen (BE)

Top