Aan alles gaat iets vooraf dat mij ontgaat, Voor Norbert Schwontkowski, Tim Van Laere Gallery, Antwerpen (BE)

DE
2008

Aan alles gaat iets vooraf dat mij ontgaat.

Aan alles gaat iets vooraf dat mij ontgaat. Er is altijd een vooraf en daarom altijd een te laat. De juiste tijd is er niet. Alleen het kunstwerk kent de juiste tijd. De truc is : stilstand. Dit betekent : alle tijd. En waar is het begin? Hier.

Ik was alleen in de stad en dacht aan iemand die ook alleen was in de stad. Een vreemde wijsvinger speelde met de schelp van mijn linkeroor. Ik dacht aan het eerste dat ik zag toen ik vanochtend na drie nachtmerries en twee ontbijten de schoenveter brak en achterover viel op de houten vloer van de zelfgebouwde hut waar het geluid van zwijgende mensen, die zich bewegen maar niet zichtbaar zijn, voortdurend hoorbaar was. Het onverwachte heeft alles om perfect te zijn en in dit geval was het een jonge vrouw die haar zwarte haren waste in de Schelde die daardoor donker kleurde en wier navel ik sinds kort kende en die mij nu verwilderd en boos aankeek. Ik vluchtte, rende weg maar kwam niet vooruit. Zij stak een mes in mijn hart. Ik stierf in haar armen en iedereen neuriede zacht terwijl het rode bloed op de vloer druppelde.

Als een rivier over de berg springt dan zullen de vissen zingen. Als verdriet tot zwaarmoedigheid leidt dan zal het nog 3 jaar oorlog zijn en zullen de kinderen zwijgend hun handen met modder wassen. Als bij zonsondergang de contour van de stad een ruïne lijkt met een paardekop en de torens met hun zwak verlichte vensters van links naar rechts wiegen dan is het tijd om stil te staan en niet te lachen want als een vliegtuig neerstort, is alles vooorbij. Iedereen weet , een oude vrouw heeft niet lang meer om te leven.

Haar boosheid was een spel, een excuus om opdringerig te zijn en om dan mijn leven te beheersen. Het was deel van een strategie die tot doel had afscheid van mij te nemen. Ik wist dit. Er is verte en er is nabijheid. Dit moet ik accepteren. Daartussen bevinden wij ons. Het nabije is te sterk om er te kunnen blijven en het duwt degene die nadert weer terug. De eerste indruk heeft nog niet alle kleuren en blijft in verbazing bleek, aarzelend, niet huilend, niet lachend, nog niet zeurend, terzijde, even, wachtend, staan. Vanuit de nabijheid is een sprong naar ‘Hier’ mogelijk. Maar dit is misschien te ver. Het besluit te blijven is ook mogelijk. In deze aarzeling wordt het schilderij geschilderd, snel maar niet te snel, voorzichtig maar niet te voorzichtig. Beloning: De verte is toegankelijk en de nabijheid verdraaglijk .(Het vereist wel de bijzondere techniek van het achteruitlopend naderen).

=========================

2008
Allem geht etwas voran, das mir entgeht

Allem geht etwas voran, das mir entgeht. Es gibt immer ein Vorheriges und deshalb immer eine Verspätung. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Nur das Kunstwerk kennt den richtigen Zeitpunkt. Der Trick ist: Stillstand. Das bedeutet: die gesamte Zeit. Und wo ist der Anfang? Hier. Ich war allein in der Stadt und dachte an jemanden, der auch allein in der Stadt war. Ein fremder Zeigefinger spielte mit der Muschel meines linken Ohrs. Ich dachte an das Erste, das ich sah, als ich heute Morgen nach drei Alpträumen und zwei Frühstücken den Schuhsenkel zerriss und nach hinten auf den Holzboden der selbstgebauten Hütte kippte, wo schweigende Menschen, die sich bewegen, aber nicht sichtbar sind, Geräusche machen, die ständig hörbar waren. Das Unerwartete birgt alles in sich, um perfekt zu sein und in diesem Fall war es eine junge Frau, die ihre schwarzen Haare in der Schelde wusch, die sich dadurch dunkel färbte und deren Nabel ich seit Kurzem kannte und der mich jetzt verwildert und böse anschaute. Ich floh, rannte weg, aber kam nicht voran. Sie stach in mein Herz mit einem Messer. Ich starb in ihren Armen und alle summten sanft während das rote Blut auf den Boden tropfte.

Wenn ein Fluss über den Berg springt, werden die Fische singen. Wenn Kummer zu Schwermut führt, wird der Krieg noch 3 Jahre dauern und die Kinder werden ihre Hände mit Schlamm waschen. Wenn bei Sonnenuntergang die Konturen der Stadt einer Ruine mit einem Pferdekopf ähnlich sind und die Türme mit ihren spärlich beleuchteten Fenstern von links nach rechts wiegen, ist es Zeit, anzuhalten und nicht zu lachen, denn wenn ein Flugzeug abstürzt, ist alles vorüber. Jeder weiß, dass eine alte Frau nicht lange mehr leben wird.

Ihr Zorn war ein Spiel, ein Vorwand, um zudringlich zu sein und um dann mein Leben zu beherrschen. Es war Teil einer Strategie, deren Zweck unser Abschied war. Das wusste ich. Es gibt die Ferne und die Nähe. Das muss ich akzeptieren. Dazwischen sind wir. Die Nähe ist zu stark, um dort verweilen zu können und sie stößt denjenigen, der sich nähert wieder ab. Der erste Eindruck hat noch nicht alle Farben und in der Verwunderung bleibt er blass, zögernd, nicht weinend, nicht lachend, noch nicht quengelnd, kurz, wartend, abseits stehen. Aus der Nähe ist ein Sprung zum ‘Hier’ möglich. Aber vielleicht ist das zu weit. Bleiben ist ebenfalls eine Möglichkeit. Dieses Zögern führt zum Gemälde; schnell, nur nicht zu schnell, vorsichtig, nur nicht zu vorsichtig. Belohnung: Die Ferne ist zugänglich und die Nähe erträglich. (Nur muss man sich rückwärts laufend nähern können.)

Top