Waarom het zó is en niet anders (NL/DE), Tentoonstelling KUK , Monschau (DE)

DE
2013
Waarom het zó is en niet anders

 

Ik kijk naar het San Marco plein in Venetie, geschilderd door Canaletto, een grote vlakte omringd door gebouwen die het plein aan drie zijden omsluiten. Op de tegels is een patroon getekend, her en der verspreid staan groepjes mensen, een zittende hond eenzaam op de voorgrond, tentjes met zijden stoffen die schaduw bieden en twee hoge vlaggenstokken die het plein met een eenvoudig gebaar hoogte geven en het verbindt met de vrije lucht. Daar drijven Hollandse wolken in een grootser perspectief. Zo wil ik een tentoonstelling opzetten.

Welk perspectief koos Canaletto? Hij stond op straat, de machtige San Marco in de rug en kijkend naar het plein schilderde hij als eerste een klein hondje. Het functioneerde als de toegang voor de werkelijkheid van het schilderij. De horizon is laag, de mensen klein en de gebouwen een krachtig decor voor het leven op het plein. Hij was een ensceneur, de zoon van een decorbouwer, de waarnemer die de werkelijkheid herschiep. Het San Marco plein werd in zijn werk een podium, waar de mensen beelden waren voor de toeristen, die vanuit de wens iets moois te zien Venetie bezochten. Maar in het schilderij functioneren zij in een onderling verband, daar is sprake van gecontroleerde enscenering.

Ik volg de slingerende weg naar Monchau en daal langzaam af, hoor het ruisen van de Ruhr in het Rozendal en moet vervolgens weer een trap op om in de tentoonstellingsruimtes te komen. Ik loop door de lege ruimtes en vraag mij af, waar zal ik mijn werk neerzetten? Dit roept vervolgens een andere vraag op, waarom staan bepaalde dingen op een bepaalde plaats, van waar komt het licht, hoe bewegen mensen in de ruimte ten opzichte van de vaste punten, welke route volgen zij? Wat wil ik? Ik speel met een denkbeeldige wandelaar, die ikzelf ben en maak een omgeving waar ik kan doen wat ik belangrijk vind en waar ik kan bewegen op een manier die bij mij past. Ik wil zitten, ik wil wachten en ik wil de tijd hebben. Dat wil ik. Ik wil ergens naar toe. Ik wil de ruimte zo bezetten dat zij mij impulsen geeft te kijken en te bewegen, dat is alles.

Ik weet nu, de eerste ruimte is leeg, althans er wordt een ruimte gemaakt door middel van een hek voor het hondje van Canaletto. Van hieruit opent zich de tentoonstelling. En dan, is er een ruimte met alleen dieren, die zich ergens ophouden zoals dieren dit doen; er zijn figuren die zich groeperen; er is de enkeling die afwachtend de ruimte inkijkt. Er is ook een bank, en natuurlijk een waarzegger. Een paard met een donkere doek weggelopen uit een begrafenisstoet, ontbreekt niet.

Henk Visch,
Eindhoven, 19.8.2013

===============================

Warum es so ist und nicht anders.

Ich schaue auf die Piazza San Marco in Venedig, gemalt von Canaletto, eine große freie Fläche, umringt von Gebäuden, die den Platz an drei Seiten umschließen. Auf die Steinplatten ist ein Muster gezeichnet, da und dortstehen verstreut kleine Gruppen von Menschen, im Vordergrund einsam ein sitzender Hund, Buden mit Seidenstoffen, die Schatten schenken, und zwei hohe Fahnenstangen, die dem Platz mit einer einfachen Bewegung Höhe geben und ihn mit dem freien Himmel verbinden. Dort oben treiben holländische Wolken in einer größeren Perspektive. So will ich eine Ausstellung bauen.

Welche Perspektive hat Canaletto gewählt? Er stand auf der Straße, die mächtige San Marco im Rücken, und malte, auf den Platz schauend, zuerst ein Hündchen. Es diente dazu, die Wirklichkeit in das Gemälde zu holen. Der Horizont ist niedrig, die Menschen sind klein und die Gebäude eine mächtige Kulisse für das Treiben auf dem Platz. Er war ein Inszenator, der Sohn eines Kulissenbauers, ein Beobachter, der die Wirklichkeit neu erschuf. Die Piazza San Marco wurde in seinem Werk zur Bühne,  wo die Menschen Figuren waren für die Touristen, die aus dem Wunsch, etwas Schönes zu sehen, Venedig besuchten. Aber in dem Gemälde funktionieren sie in einem wechselseitigen Zusammenhang, in ihm gibt es eine kontrollierte Inszenierung.

Ich folge der Straße, die sich nach Monschau schlängelt, und steige hinab, höre das Rauschen der Ruhr im Rosenthal und muss dann wieder eine Treppe hinauf, um in die Ausstellungsräume zu gelangen. Ich gehe durch die leeren Säle und überlege, wo ich mein Werk aufbauen soll. Dies zieht wieder andere Fragen nach sich, warum stehen bestimmte Dinge an bestimmten Stellen, von woher kommt das Licht, wie bewegen sich die Besucher im Raum bezogen auf  die festen Punkte, welche Route nehmen sie? Was will ich? Ich spiele mit einem imaginären Spaziergänger, der ich selbst bin, und schaffe eine Umgebung, in der ich tun kann, was mir wichtig erscheint und wo ich mich so bewegen kann, wie es mir passt. Ich will sitzen, ich will warten und ich will Zeit haben. Das will ich. Ich will irgendwohin. Ich will den Raum so besetzen, dass er mir Impulse gibt zu sehen und mich zu bewegen, das ist alles.

Ich weiß jetzt, der erste Raum ist leer, zumindest wird mit einem Zaun ein Raum für Canalettos Hündchen geschaffen. Von hier aus öffnet sich die Ausstellung. Und danach gibt es einen Raum nur mit Tieren, die sich irgendwo aufhalten, wie Tiere das eben so tun; es sind Figuren, die sich gruppieren; es gibt den Einzelnen, der abwartend in den Raum schaut.  gibt auch eine Bank, und natürlich einen Wahrsager. Ein dunkel bedecktes Pferd, aus einem Leichenzug entlaufen, fehlt nicht.

Henk Visch,

Eindhoven, 19.8.2013

Top