Jaarverslag 2017 Stichting Huis Henk Visch

2017

KvK 65508580

Het bestuur:

De heer H.H. Visch, Voorzitter
De heer B.D.L. van Eerd, secretaris
De heer M.S. Sahak, penningmeester
Mevrouw E.K. Strik, adviseur beheer

Inleiding.

Vergaderingen stichting HHV:

12.02.2017, 09.04.2017, 18.06.2017, 29.10.2017 te Eindhoven, Lucas Gasselstraat 5.

In het tweede jaar van de stichting heeft het een en ander zich verduidelijkt wat betreft de verschillende taken van het bestuur: taken, die effectief aan de doelstelling gekoppeld moeten worden. Dit heeft geresulteerd in een concept voor de Commissie Externe Betrekkingen, waarvoor ook reeds mensen benaderd zijn deze te bemannen. Een tweede belangrijke stap in de vormgeving van de stichting is het online gaan van de website. Nu het beleidsplan en de website afgerond zijn, is ook de aanvraag voor de ANBI status voor de stichting 2 november 2017 verstuurd.

Commissie Externe Betrekkingen

Het opzetten van een Commissie Externe Betrekkingen is van groot belang voor de stichting om te kunnen functioneren in het bredere verband van culturele internationale betrekkingen. Hiervoor kan direct samengewerkt worden met instellingen, die in het netwerk van de kunstenaar Henk Visch een belangrijke rol spelen. Voorts is het essentieel dat de bestuursstructuur zodanig is, dat het beheer over de collectie en het externe tentoonstellingsbeleid elkaar aanvullen en niet dwars zitten. Er is uitgebreid overleg gevoerd met het notariskantoor Schäfer Eindhoven, waar ook de stichtingsacte opgesteld en getekend is om een juridisch sterke en maatschappelijk goed functionerende stichting te garanderen.

De CEB zal voorgezeten worden door de voorzitter van het bestuur en worden bijgestaan door de beheerder van de collectie. De CEB bestaat uit minimaal 2 externe personen, die in overleg met bovengenoemde bestuursleden hun voorstellen en plannen kenbaar maken. Voor de logistieke en financiële afwikkeling is het fiat nodig van de penningmeester. De CEB zal worden opgenomen in het openbaar register van de Kamer van Koophandel, Eindhoven als zijnde een uitbreiding van het bestuur. Voorstel CEB-lid: Tim Van Laere, gallerist, Antwerpen.

Website

De website is 10 oktober 2017 online gegaan. Er zal nog aan gesleuteld worden om alle functies goed te laten lopen. De overdracht van de werken van Henk Visch zijn reeds online gezet om naar het publiek toe duidelijk te maken dat de stichting een groeiende, zich ontwikkelende kunstinstelling is. De formele overdracht kan pas plaatsvinden nadat de ANBI-status toegekend is. Wij hopen op een spoedige afwikkeling hiervan.

ANBI status

De culturele ANBI status is van essentieel belang voor de stichting, ten eerste omdat zij dan op basis van schenkingen de beoogde openbare collectievorming zal kunnen realiseren. Maar er is nog een tweede punt: cultuur beschouwd en gedefinieerd als openbaar goed, maakt het noodzakelijk de documentatie en beschrijving/interpretatie van kunstwerken in het perspectief wordt geplaatst van culturele belangen. Het is duidelijk, dat cultureel erfgoed pas dan die titel kan dragen, indien er een openbare verzameling gevormd is, die allereerst onttrokken wordt aan de private sfeer: het eigendom, respectievelijk privébezit kent een eigen filosofie, een eigen argumentatie waarin het belang van dit bezit gelding heeft. Kunst in openbaar bezit zal argumenten ontwikkelen, die deel zijn van het culturele leven en die alleen daar, in het publieke domein een culturele waarde zal kunnen vertegenwoordigen; een waardetoekenning, die op haar beurt het dictum van ‘openbaar nut’ zal kunnen dragen. Met dit voor ogen kan de stichting niet anders functioneren dan onder de vlag van de Algemeen Nut Beogende Instelling en daartoe zal zij de argumenten naar voren moeten brengen. Dit is niet vanzelfsprekend, omdat de kunst in feite als privébezit maatschappelijk functioneert.

De discussie hierover is dus nog niet voorbij.

Top