Jaarverslag 2019 Stichting Huis Henk Visch

2019

KvK 65508580

Het bestuur:

De heer H.H. Visch, Voorzitter
De heer B.D.L. van Eerd, secretaris
De heer M.S. Sahak, penningmeester
Mevrouw E.K. Strik, adviseur beheer

Bestuursverslag

Vergaderingen
10.2, 17.3, 19.5, 25.8 en 13.10.2019

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de opening van de tentoonstellingsruimte van de stichting op de Tongelresestraat 71 te Eindhoven. Er zijn in dit jaar 4 tentoonstellingen georganiseerd met elk een opening. Drie tentoonstellingen in de eigen tentoonstellingsruimte en éen gasttentoonstelling met werken uit de kollektie HHV in Boxtel:

  1. Een kunstenaar die verzamelt, opening 17 maart

  2. De diplomaat, opening 23 maart Museum Boxtel

  3. Salmons will sing in the street, when the river jumbs over the mountains, opening 19 mei

  4. De onbeweeglijken, opening 13 oktober

Het bezoek aan de tentoonstellingsruimte is bijzonder goed. Er is veel belangstelling voor de kollektie, zowel van de kant van professionele kunstkenners als van die van het geïnteresseerde publiek. De Design-week bracht ook veel bezoekers naar de tentoonstellingsruimte. Op instagramm heeft HuisHenkVisch in dit jaar meer dan 1000 volgers.

De tentoonstellingsruimte is 3 dagen per week open geweest: do, vr. en za van 15 tot 18uur. De donderdag is een stille dag gebleken. Het is verstandig te experimenteren met andere openingstijden, teneinde de toegankelijkheid zo efficient mogelijk te maken.

In november heeft de officiele overdracht van kunstwerken uit de privéverzameling Henk Visch/Irene Veenstra, alswel vanuit de BV HenkVisch plaatsgevonden. Deze twee lijsten worden vermeld op de website van de stichting. In het komende jaar zal de tweede overdracht plaatsvinden.

Onze doelstelling, die wij met de stichting reeds in 2017 voor ogen hadden, namelijk de kunstkollektie van Henk Visch openbaar te maken en daarmee een plek te geven die toegankelijk is, een plek waar het tentoonstellingsprogramma perspektieven opent op nog niet gekende posities in de hedendaagse kunst, hebben wij in dit jaar met succes vorm gegeven. Het is van belang deze inzet in de komende jaren voort te zetten.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd eerste jaar van de tentoonstellingsruimte van de stichting HuisHenkVisch.

Het Bestuur

Toelichting op de Balans per 31 december 2019

Er zijn geen leningen aangegaan door de stichting. De verbouwing is privé bekostigd door Henk Visch/Irene Veenstra. De ruimte wordt om niet verhuurd door bovengenoemde eigenaren.

Toelichting Verkorte Staat van Baten en Lasten 2019:

Er zijn een schenking gedaan door één privépersoon:

De video “Felix in Exile” van William Kentridge. Een schenking van Marijke Visch-Schaaf, de zuster van de kunstenaar.
En er is een schenking gedaan door H. Visch/I. Veenstra van kunstwerken uit de privéverzameling en uit de BV HenkVisch.

Bezoldiging van het bestuur:
In dit verslagjaar zijn geen vergoedingen verstrekt aan het bestuur.

Personeelsleden:
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

Kosten Beheer en Administratie:
Er waren geen kosten voor de stichting.

*balans 2019

Top