Jaarverslag 2020 Stichting Huis Henk Visch

2020

KvK 65508580 Het Bestuur:

De heer H.H. Visch, voorzitter
De heer B.D.L. Van Eerd, secretaris
De heer M.S. Sahak, penningmeester Mevrouw E.K. Strik, adviseur beheer collectie

Bestuursverslag:

Vergaderingen:
11.1, 15.6 (online), 24.7, 27.11

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de Corona Pandemi. Dit betekende vooral dat er een heroverweging noodzakelijk was met betrekking tot de regels en maatregelen voor bezoekers. In de eerste weken van de corona-tijd is de stichting dicht geweest en is de lopende tentoonstelling ‘Not in Exile’ verlengd. Langzaam kwamen er toch verzoeken binnen om open te zijn op afspraak. Dit is ook gebeurd. In de zomer is de expositie weer gewoon opengegaan voor 2 dagen in de week. Het is gebleken dat gezien het beperkte, maar regelmatige bezoek de openingstijden gehandhaafd kunnen worden, gezien de zeer beperkte kans op besmetting in deze setting.

In maart van dit jaar zijn we begonnen aan de voorbereidingen voor de verhuizing naar de nieuwe ruimte aan de Voorterweg 128. Dit was een behoorlijke ingreep, waaraan lang gewerkt is gedurende de lock-down van corona. De nieuwe ruimte heeft een eigen opslag ruimte en biedt meer mogelijkheden voor het tentoonstellen van grotere werken, gezien de hoogte van de ruimte, waardoor voor de inrichting van de tentoonstelling geen externe transporten nodig zijn. De laatste tentoonstelling van “Not in Exile” opende 4.12.1919 en is daarmee de afsluiting van een reeks tentoonstellingen rond het werk van William Kentridge “Felix in Exile” (1994) en is tevens de openingstentoonstelling van de nieuwe ruimte.

De tentoonstellingen in 2020 was een reeks van 3 tentoonstellingen getiteld “Not in Exile”. Het was de eerste presentatie van de collectie onder een

thema. Het is een dankbare vorm voor het samenstellen van een tentoonstelling, omdat uiteenlopende werken worden samengebracht onder een noemer, waarover iets te zeggen valt; er ontstaat een theoretisch uitgangspunt. Er is ook een recentie van het werk van Kentridge uit 1994 in de tentoonstelling gelegd, waarin ingegaan wordt op de Apartheidspolitiek in Zuid Afrika en de rol van de kunst en de kunstenaar in het politieke debat, hetgeen de historische dimensie van de gepresenteerde kunstwerken onderstreept heeft.

Het bezoek aan de tentoonstellingsruimte wordt langzamerhand mede gevormd door vaste bezoekers. Er is van de kant van kunstenaars veel interesse voor de stichting als onafhankelijk podium voor de kunst en als bewaker van haar positie in het maatschappelijk leven. Kunstenaars weten uit ervaring dat kunst en cultuur uit de gratie vallen op het moment dat de economie verzwakt. Het is belangrijk een ‘bestaansvorm’ voor de kunst te ontwikkelen, waardoor onafhankelijk van geld en politieke stemming de kracht van kunst getoetst kan worden.

In november 2020 heeft de officiële overdracht plaatsgevonden van kunstwerken uit de privéverzameling van Henk Visch/Irene Veenstra, alswel vanuit Henk Visch BV. De nieuwe, toegevoegde werken worden op de website van de stichting vermeld. Het komende jaar zal een derde overdracht plaatsvinden.

We kunnen terugkijken op een bijzondere voortgang van de stichting en het functioneren van haar tentoonstellingsruimte. Onze doelstelling, die wij met de stichting reeds in 2017 voor ogen hadden, namelijk de kunstkollektie van Henk Visch openbaar maken en daarmee een plek te geven die toegankelijk is, een plek waar het specifieke tentoonstellingsprogramma perspektieven opent op nog niet gekende posities in de hedendaagse kunst, hebben wij in dit jaar met succes vorm gegeven. Het is van belang deze inzet in de komende jaren voort te zetten.

Het bestuur

Jaarrekening 2020

(zie Balans)

Toelichting op de Balans per 31 december 2020

Er zijn geen leningen aangegaan door de stichting. De verbouwing van de Voorterweg 128, Eindhoven is privé bekostigd door HenkVisch/Irene Veenstra.

Toelichting Verkorte Staat van Baten en Lasten 2020

Er is een schenking gedaan door Henk Visch/Irene Veenstra van kunstwerken uit hun privéverzameling en uit de BV Henk Visch.

Bezoldiging van het bestuur:
In dit verslagjaar zijn er geen vergoedingen verstrekt aan het bestuur. Personeelsleden: Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.

Kosten en Beheer en Administratie:
Er waren geen kosten voor de stichting.

*balans 2020

Top