Jaarverslag 2021 Stichting Huis Henk Visch

2021

KvK 65508580

Het Bestuur:

De heer H.H. Visch, voorzitter

De heer M.S. Sahak, secretaris/penningmeester

Mevrouw E.K. Strik, adviseur beheer collectie

Bestuursverslag:

Vergaderingen:

7.3 (zoom), 19.6, 29.8, 30.12

Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de Corona epidemi, hetgeen tot gevolg heeft gehad, dat het bezoek aan de tentoonstellingsruimte minimaal is geweest. Desondanks konden op afspraak de tentoonstellingen toch doorgang vinden en werden deze ook bezocht. Het is gebleken, dat het toch belangrijk was openstelling -wanneer mogelijk- te continueren. De intellectuele functie van de kunst in het openbare leven is uiteraard nauw verbonden met de sociale functie ervan en de beperking op dit laatste gebied heeft ook de interesse in de kunst geïntensiveerd. Het was zeker belangrijk, wel open te blijven.

De tentoonstellingen rond het thema ‘Knowledge and Power in a time of terror‘ rond het werk van Aaron van Erp (die in verband met Covid niet terug kon naar Zuid-Amerika) was een voortzetting van het tentoonstellingsconcept rond het werk van Kentridge met de titel ‘Not in exile’: een specifiek kunstwerkals bindende factor en contekst voor de groepstentoonstelling. De titel was dit keer afgeleid van een boek van Hamid Dabashi ‘Power of knowledge in a time of terror’ dat handelt over de invloed van het intellektuele leven op het politieke machtsdenken. Een actueel thema, dat aanhaakte bij de polarisatie en paranoia van een sociaal gebroken maatschappij. De kracht van het beeld en de beeldcultuur in het algemeen, hangt nauw samen met de opheffing van polarisatie, welke in elke voorstelling, in elke vorm of constructie uitgeschakeld wordt door het synesthetisch principe van associatie.

Het bezoek aan de tentoonstellingsruimte blijft groeien. Zowel kunstenaars als kunstminnenden hebben interesse en waarderen het culturele platform dat de stichting geïnstalleerd heeft met de tentoonstellingsruimte. Ook het contact met andere kunstinstellingen intensiveert, waaruit mogelijk toekomstige initiatieven ontplooid kunnen worden.

In maart 2021 vond het afscheid plaats van onze secretaris Bob van Eerd, die vanaf het begin meegewerkt heeft aan de vormgeving van het programma van de stichting. Zijn bijdrage is belangrijk geweest met betrekking tot het formuleren van de functie van kunst en de functie van een kunstruimte in het openbare leven. Bob van Eerd is als erelid van de stichting uitdrukking van de blijvende inzet voor de kracht van de kunst.

Er zijn plannen/tekeningen uitgeschreven voor de verbouwing van het toekomstige HuisHenkVisch om een duidelijke voorstelling te maken van hoe het HHV zal kunnen gaan functioneren. Er is een plattegrond gemaakt met de looproute in het huis. Dit zal in het aankomende jaar nog verder uitgewerkt en gespecificeerd worden.

In december heeft de overdracht plaats gevonden van kunstwerken uit de privéverzameling van Henk Visch/Irene Veenstra, alswel vanuit Henk Visch BV. De schenkingen zijn op de website gepubliceerd.

We kunnen terugkijken op een verdere voortgang van de werkzaamheden van de stichting en op het differentieren van de mogelijkheden van de tentoonstellingsruimte. Onze doelstelling, die wij met de stichting reeds in 2017 voor ogen hadden, de kunstkollektie van Henk Visch openbaar maken en hieraan een plek geven die toegankelijk is; een plek ook, waar het specifieke tentoonstellingsprogramma perspektieven opent op nog niet gekende posities in de hedendaagse kunst, hebben wij ook in dit jaar met succes vorm gegeven.

Het is van belang deze inzet in de komende jaren voort te zetten en uit te breiden.

Het bestuur

Toelichting op de Balans per 31.12.2021

Er zijn geen leningen aangegaan door de stichting. Er zijn geen bijzondere kosten geweest met betrekking tot de openstelling van de tentoonstellingsruimte.

Toelichting Verkorte Staat van Baten en Lasten 2021

Er is een schenking gedaan door Henk Visch/Irene Veenstra van kunstwerken uit hun privéverzameling en uit de BV Henk Visch.

Bezoldiging bestuur:

In dit verslagjaar zijn er geen vergoedingen verstrekt aan het bestuur.

Personeelsleden:

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

Kosten en Beheeer en administratie:

Er waren geen kosten voor de stichting.

*Balans 2021

Top