Bestuur

art.3 sub 5 statuten HuisHenkVisch:
de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Bestuursleden:

Voorzitter:
Henk Visch

Penningmeester / Secretaris:
Salem Sahak, civiel technisch ingenieur, Eindhoven

Adviseur beheer:
Elly Strik, beeldend kunstenaar, Brussel

Ereleden:
Bob van Eerd, bestuurslid/secretaris 2016-2021

Commissie Externe Betrekkingen (CEB)

Commissieleden:

Henk Visch, voorzitter bestuur
Tim Van Laere, gallerist Tim Van Laere Gallery, Antwerpen
Rinus van de Velde, kunstenaar, Antwerpen

1. Taken en bevoegdheden:

Algemene omschrijving
Het opzetten en onderhouden van betrekkingen met derden (instellingen, instituties, organisaties, die openbaar functioneren), die tot doel hebben het Huis Henk Visch en daarmee tevens het werk van Henk Visch in een zo ruim mogelijk cultuurhistorisch en cultureel-maatschappelijk verband te laten functioneren.

Konkrete taken
Dit houdt in dat de leden van de CEB de taak hebben :

a. voorstellen te doen om werken in tijdelijk bruikleen te geven.
b. voorstellen te doen voor tentoonstellingen met het werk van Henk Visch.
c. deelname aan groepstentoonstellingen te entameren, dan wel verzoeken tot deelname te beoordelen.

Voorwaarde is steeds, dat aan de algemene doelstelling van de Stichting Huis Henk Visch beantwoord wordt en dat elk besluit van de CEB ten goede komt aan het publiek functioneren van het werk en het Huis Henk Visch.

2. Samenstelling/Vergadering

a. de Voorzitter maakt deel uit van de CEB.
b. de CEB benoemt haar leden zelf en zorgt voor opvolging ingeval een Commissielid zich terugtrekt.
c. elk lid kan tot vergadering oproepen.
d. de CEB stelt het bestuur op de hoogte van haar samenstelling en geeft aan wat haar motieven zijn met betrekking tot nieuwe benoemingen. Bij geschil moet de benoeming in stemming worden gebracht bij het Bestuur.

3. Besluitvorming/werkwijze

a. besluiten van de CEB worden door de voltallige Commissie genomen en zal met unanieme stemming, met uitzondering van de voorzitter, tot stand komen
b. de voorzitter van de CEB brengt het bestuur op de hoogte van haar plannen; plannen/voorstellen worden vervolgens in de notulen opgenomen. Een niet aangeleverd plan wordt beschouwd als een niet door de Stichting aangenomen voorstel en zal derhalve niet als een verplichting naar derden kunnen werken.
c. de financiële afwikkeling van elk uitgewerkt plan van de CEB wordt ter goedkeuring door het Bestuur beoordeeld en verwerkt.
d. de activiteiten van de CEB worden op de website van de Stichting vermeld.

Top