Oprichting  Huis Henk Visch
3 maart 2016 Eindhoven

Schäfer Notarissen, Eindhoven

Ingeschreven Kamer van Koophandel
7 maart 2016 Eindhoven
KvK-nummer 65508580
RSIN 856140855

De stichting heeft ANBI-status sinds 1 januari 2017

Postadres: Lucas Gasselstraat 5, 5611 ST Eindhoven
Bezoekadres: Voorterweg 128 5611 TS,  Eindhoven
E-mail: info@huishenkvisch.eu

De stichting Huis Henk Visch heeft tot doelde collectie kunstwerken die gedurende het leven van de kunstenaar Henk Visch gemaakt én verzameld zijn, te presenteren’. (zie akte) De stichting beschikt hiervoor sinds januari 2019 over een tentoonstellingsruimte, Voorterweg 128,  5611 TS, Eindhoven, die open is voor publiek.

Stichtingsakte:
Naam en Zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting “Huis Henk Visch”.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.

Doel:
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. de collectie kunstwerken die gedurende het leven van de kunstenaar Henk Visch gemaakt én verzameld zijn, te presenteren;
b. het beheren van de auteursrechten van Henk Visch, welke na zijn overlijden toekomen aan de stichting, met dien verstande dat er geen bevoegdheid is tot het vervaardigen of doen vervaardigen van een kunstwerk als een werk van Henk Visch, in welke vorm dan.
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door middel van het gebruik van het huis en de studio van de kunstenaar als tentoonstellingsruimte en deze zullen opengesteld worden voor publiek. Zowel de kunstwerken van de kunstenaar als de verzamelde werken van  collega’s zullen hiervan deel uitmaken. Bovendien zullen de bibliotheek van Henk Visch en die van zijn vrouw Irene Veenstra, als wel het archief van kunstwerken en projecten in het huis blijven en gebruikt kunnen worden als bron van studie.

Het Henk Visch Huis zal deel zijn van het cultureel erfgoed van de stad Eindhoven en zal kunnen functioneren als een historische plek, waar kunst getoond wordt en waar de kollektie bron van studie kan zijn voor toekomstige generaties kunstenaars en kunstliefhebbers en voorts met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Statutenwijziging Stichting
20.2.2019

Ontbinding en vereffening
art 12 sub 3
Indien het bestuur besluit tot het ontbinding zal het liquidatiesaldo worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

Top