Jaarverslag 2016 Stichting Huis Henk Visch

2016

KvK 65508580

Het bestuur:

De heer H.H. Visch, Voorzitter
De heer B.D.L. van Eerd, secretaris
De heer M.S. Sahak, penningmeester
Mevrouw E.K. Strik, adviseur beheer

Inleiding:

De acte van de stichting Huis Henk Visch is getekend 3 maart 2016. De bestuursleden hebben hun eerste kennismaking gemaakt 31 januari. Vervolgens zijn er besprekingen geweest 14 februari, 14 oktober en 12 februari 2016. Het eerste jaar van het Huis Henk Visch is een jaar geweest, waarin het raamwerk van het beleidsplan voor de komende 5 jaren is opgezet. Dit is de eerste taak die elke stichting, dus ook een culturele stichting als Huis Henk Visch, dient uit te voeren.

Daarnaast was de eerste kennismaking van de bestuursleden met elkaar een belangrijke eerste stap voor het opzetten van een dialoog over de functie en de mogelijkheden van deze specifieke culturele entiteit. Het is enerzijds een klassiek kunstenaarshuis, waarin een collectie kunstwerken gehuisvest zal worden. De collectievorming, beheer en documentatie is dan ook de belangrijkste activiteit van de stichting. Maar Henk Visch heeft daarnaast de intentie de conservatie van erfgoed, die strikt genomen in het kunstenaarshuis besloten ligt, uit te breiden of anders gezegd te verruimen door ‘Het Huis’ te kunnen laten functioneren als een platform voor contemporaine kunst: het kunstenaarshuis zal nadrukkelijk een openbare, naar buiten gerichte functie vervullen om daarmee voor elke nieuwe generatie van belang te kunnen zijn.

Hiervoor is het noodzakelijk een extra bestuursvorm op te zetten, die de externe betrekkingen van ‘Het Huis’ in de toekomst kan dragen. Hiervoor heeft de voorzitter Henk Visch zijn ideeën en voorstellen op tafel gelegd: dit houdt in dat er een Commissie Externe Betrekkingen opgericht zal worden, waarmee in feite de voortzetting van zijn kunstenaarsactiviteiten gegarandeerd wordt en de dubbelfunctie van de stichting -behoud kollektie en levendig, actief beheer kunstwerken- mogelijk wordt.

Vervolgens is het eerste jaar gebruikt voor het opzetten van een website voor het Huis Henk Visch. Belangrijk was, dat de doelstelling van de stichting vertaald zou worden in een visuele matrix, waarin alle aspecten van de stichting terug te vinden zijn.

Beleidsplan:

Het bestuur heeft in de loop van 2016 het beleidsplan goedgekeurd, waarin wordt gesteld, dat collectievorming het primaat heeft. Dit vindt plaats door giften van Henk Visch aan de stichting. De collectie zal bestaan uit verschillende verzamelingen:

– werken Henk Visch, d.i. tekeningen, grafiek en sculptuur
– privéverzameling Henk Visch van collega kunstenaars
– teksten Henk Visch
– bibliotheek
– archief

De privéverzameling zal in zijn geheel naar de stichting overgaan op het moment dat ANBI-status toegekend wordt. De werken van Henk Visch zal in deze eerste ronde uit een lijst van 12 werken bestaan, waarin vroege en latere werken opgenomen zijn.

Commissie Externe Betrekkingen:
In dit eerste jaar is gediscussieerd over het opzetten van een Commissie Externe Betrekkingen en wat dan precies de bevoegdheden ervan moeten zijn. Gesprekken hierover zullen nog verder gevoerd worden.

Website:
Voor het opzetten van een website is Moederschip uit Tilburg de opdracht gegeven voorstellen te doen. In verdere samenwerking met Henk Visch zal dit uitgewerkt worden.

Financiën:
De collectievorming vind uitsluitend plaats binnen het kader van de schenkingsformule. Besloten is, dat de stichting voorlopig geen gelden zal beheren, noch fondswerving zal starten. Er behoeft dus geen actieve boekhouding te worden gevoerd: de penningmeester zal een nul-jaarrekening opstellen. De stichting zal verder bouwen aan een stevig concept voor het tot stand brengen van een collectie voor het kunstenaarshuis Henk Visch.

Top