Jaarverslag 2022 Stichting Huis Henk Visch

2022

KvK 65508580

Het bestuur:

H. Visch, voorzitter

M.S. Sahak secretaris/penningmeester

E.K. Strik, adviseur/beheer collectie

Notulen: I. Veenstra

Bestuursverslag:

Vergaderingen:

17.4, 4.8, 13.10, 18.12 2022 te Eindhoven

Het jaar 2022 heeft een toenemende interesse laten zien voor de tentoonstellingen van de stichting op de Voorterweg. De ruimte wordt alom geprezen als een architectonisch bijzonder gebouw voor de presentatie van kunst.

Er is een ruimte bijgebouwd voor het tonen van video. De opening van de tentoonstelling van curator/kunstenaar Jos van der Sommen werd heel goed bezocht. Bovendien heeft het project van Jos ‘De schaar van de schorpioen’ ervoor gezorgd dat met name in Eindhoven de belangstelling voor de tentoonstellingsruimte vergroot is. Het was een succesvol project, samen te werken met een gastcurator. Er is ook een publicatie verschenen bij de tentoonstelling.

Voor de toekomstige tentoonstellingsruimte van de stichting, Lucas Gasselstraat 5, zijn verdere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd: dakisolatie van het atelier en zonnepanelen met warmtepomp voor het huis. In het kader van de crisis in de energiekosten is er ook voor de tentoonstellingsruimte Voorterweg een aanpassing gemaakt: de vloerverwarming op gas is vervangen door infrarood panelen. Dit alles om de kosten ook voor de toekomst naar beneden te brengen.

Er is voorts weer een lijst met schenkingen geaccordeerd, waarmee de stichting haar collectie verder uitgebreid heeft. Deze nieuwe schenkingen zijn op de website gepubliceerd. De collectie geeft meer en meer ook vanuit historisch perspectief een bijzondere kijk op de kunst: enerzijds de persoonlijke keuze van de kunstenaar en anderzijds de uiteenlopende maatschappelijke bewegingen waartoe de verschillende kunstwerken gerekend kunnen worden, samengebracht in een verzameling. De presentaties onderschrijven en versterken deze rijkdom aan effecten en betekenissen van kunstwerken, die zonder dit specifieke verband aan levendigheid en actualiteit inboeten.

Namens het bestuur,
Henk Visch

Jaarrekening 2022

In het jaar 2022 is het bezoekersaantal aan de tentoonstellingsruimte op de Voorterweg 128, na de Corona periode gestegen: veel nieuwe bezoekers en ook het reeds opgebouwde publiek is blijven komen. Ook de reacties op instagram zijn gestegen, waarop inmiddels bijna 4000 volgers zijn.

Voor het eerst hebben we een kunstenaar-curator de gelegenheid geboden een tentoonstelling voor de stichting te organiseren: Jos van der Sommen heeft een dubbel tentoonstelling samengesteld, die zowel op de Voorterweg als bij Gallerie Nasty Alice te zien was. Jos heeft ook een catalogus gemaakt, die aan de bezoekers aangeboden kon worden. Deze samenwerking heeft de bekendheid van de stichting doen toenemen, zowel onder kunstenaars als bij het kunstminnende publiek.

Er zijn relatief weinig tentoonstellingsplekken in Eindhoven en samenwerking tussen de verschillende initiatieven en instituties is voor de stichting een belangrijk aspect van het beleidsprogramma. In dit kader heeft de stichting ook contact gelegd met de Stichting Pennings aan de Geldropseweg, hetgeen niet direct tot concrete plannen geleid heeft, maar wel dat bezoekers gewezen worden op de activiteiten van beide stichtingen.

Gezien de crisis in de energiesector vanaf februari 2022 en de sterk gestegen prijzen voor gas en electra heeft de stichting alternatieve energievoorziening moeten regelen, teneinde de kosten voor de stichting ook in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Hiervoor is het Huis aan de Lucas Gasselstraat 5 geïsoleerd en van zonnepanelen met warmtepomp voorzien. De tentoonstellingsruimte aan de Voorterweg 128 heeft infrarood-lampen gekregen, die effectief en spaarzaam gebruikt kunnen worden. Dit heeft inderdaad tot gevolg gehad, dat de energiekosten aanzienlijk gedaald zijn.

Uitwerking van de plannen voor het gebruik van de Lucas Gasselstraat 5 voor de presentatie van de collectie is door de energiecrisis blijven liggen en zal het aankomende jaar verder uitgewerkt worden. Hetgeen nu wel steeds duidelijker wordt, is dat de tentoonstellingsruimte een heel ander beleid mogelijk maakt, dan voor het Huis Henk Visch voorzien is; de Voorterweg is een specifieke tentoonstellingsruimte, terwijl het Huis Henk Visch aan de Lucas Gasselstraat een atelierwoning is, waar de collectie in een woon- werkomgeving gepresenteerd kan worden. De ervaringen tot zover met betrekking tot de tentoonstellingen aan de Voorterweg zijn, dat de museale presentatie een meerwaarde creëert voor de kunstwerken, die in een wisselende samenhang een levendige en rijke interpretatie mogelijk maakt van werken uit verschillende kunststromingen, uiteenlopende intellectuele bewegingen en afkomstig uit verschillende landen.

Dit aspect van de kunst, presentatie in een historisch perspectief, met een geografisch-internationale dimensie en daarmee ook theoretische uiteenzettingen toetsend, past bijzonder goed op onze kunstcollectie; deze is vanuit éen perspectief, namelijk vanuit de kunstenaar die in een bepaalde begrensde periode de afgelopen 45 jaar verzameld heeft (en nog verzamelt). De collectie vormt een biografisch tijdsbeeld, waarop terug gekeken en gereflecteerd kan worden. En vanuit elk volgend moment, verandert die terugblik

In december heeft de overdracht plaatsgevonden van kunstwerken uit de privéverzameling van Henk Visch/Irene Veenstra als wel vanuit de Henk Visch BV. De schenkingen zijn op de website gepubliceerd.

Het bestuur

Toelichting op de Balans per 31.12.2022

Er zijn geen leningen aangegaan door de stichting. Er zijn geen bijzondere kosten geweest met betrekking tot de openstelling van de tentoonstellingsruimte.

Toelichting Verkorte Staat van Baten en Lasten 2022

Er is een schenking gedaan door Henk Visch/Irene Veenstra van kunstwerken uit hun privéverzameling en uit de BV Henk Visch.

Bezoldiging bestuur:

In dit verslagjaar zijn er geen vergoedingen verstrekt aan het bestuur.

Personeelsleden:

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

Kosten en Beheer en administratie:

Er waren geen kosten voor de stichting.

*balans

Top